Deklaracja dostępności
Skrzynka na sygnały
Telefon bezpieczeństwa
Telefon zaufania
RODO
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Raciążu

Zespół Szkół w Raciążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Raciążu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych ( mają charakter promocyjny ,dekoracyjny lub zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).
 • Strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Wyłączenia

 • 1) multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; 2) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 3) mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo; 4) treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego: a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony; 5) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Kowalski.
 • E-mail: zs_raciaz@op.pl
 • Telefon: 23 679-10-31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążu
 • Adres: ul. Kilińskiego 64
  09-140 Raciąż
 • E-mail: zs_raciaz@op.pl
 • Telefon: 23 679-10-31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Raciążu mieści się w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Do szkoły prowadzi jedno główne wejście od strony północnej, przed którym mieści się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz sześć wyjść ewakuacyjnych. Do wyjść ewakuacyjnych prowadzą cztery otwarte klatki schodowe.  Na terenie placówki znajdują się dwa parkingi - jeden parking przed głównym wejściem i drugi od strony hali sportowej.  Na parterze mieszczą się szatnie dla uczniów, biblioteka, pracownie gastronomiczne, hala sportowa z zapleczem sanitarnym. Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat szkoły i 13 sal lekcyjnych, w tym pracownie językowe, pracownia biologiczna, geograficzna i jedna pracownia komputerowa.Na drugim piętrze usytuowany jest pokój nauczycielski oraz reszta sal lekcyjnych, w tym dwie pracownie komputerowe, sala konferencyjna oraz trzy pracownie językowe.

Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę, która w chwili obecnej jest nieczynna z powodów technicznych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, itp. Nie posiada w chwili obecnej wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Prawo wstępu do placówki z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła - materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących,
 • zamieszczane teksty są formatowane zgodnie z zasadami dostępności w taki sposób, aby były zrozumiałe i przejrzyste dla odbiorcy.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa była tworzona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego ....
Raport o stanie zapewnienia dostępności ...
... czytaj więcej ...

Projekty:
Szkoła Podstawowa
w Uniecku

Design by A.K. with theme CeRNoBiL for ZS Raciaz Powered by PHP-Fusion 556052 Unikalnych wizyt | AKTUALIZACJA: 17.05.2022 r.